เพิ่มผู้เข้าร่วมโครงการ
* * * คำแนะนำ กรุณาใช้โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ Chrome และ Firefox เท่านั้น เพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่สมบูรณ์ * * *
เพิ่มผู้เข้าร่วมโครงการ
-
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
หากมีข้อส่งสัย ติดต่อได้ที่...
ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-233000 ต่อ 2799