แนวปฏิบัติที่ดี

แนวปฏิบัติที่ดี ระดับมหาวิทยาลัย

  • ประเด็นความรู้ที่รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีจากตนเองและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ

 

แนวปฏิบัติที่ดี ระดับงาน

แนวปฏิบัติที่ดี จากหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น

คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถาบันวิจัยและพัฒนา