ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร งานประกันคุณภาพและประเมินผล นางชุดาภัค เดชพันธ์
 รองผู้อำนวยการงานประกันคุณภาพและประเมินผล


 นางสาวมนต์ธิณี ดุลย์เภรี
 หัวหน้า งานประกันคุณภาพและประเมินผล (นักวิชาการศึกษา)


 นายนิกร ศรีนวล
 หัวหน้า แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา (นักวิชาการศึกษา)


 นางสาวสกุณา  อนุเวช 
 บุคลากรแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา (นักวิชาการศึกษา)

 นายทวีรัตน์  แดงงาม
 หัวหน้า แผนกงานระบบบริหารคุณภาพ (นักวิชาการศึกษา)


 นางสาวศิริพร  ปภาวดีกิตติพร
 บุคลากร แผนกงานระบบบริหารคุณภาพ (นักวิชาการศึกษา)


 นางสาวตรีทิพย์  บ่อไทย 
 บุคลากร แผนกงานระบบบริหารคุณภาพ (นักวิชาการศึกษา)


 หัวหน้า แผนกงานประเมินผล
 (นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ)


 บุคลากรแผนกงานประเมินผล
 นักวิชาการศึกษา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ชื่อหน่วยงาน :    ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่ตั้ง :    ชั้น 2 อาคาร 8 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ :
    การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผลมาจากพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
    ในปีพ.ศ. 2542 วิทยาเขตฯ ได้ปรับเปลี่ยนผังการบริหารงาน เป็นฝ่ายต่างๆ โดยการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดฝ่ายวางแผนและพัฒนา โดยมี ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารคุณภาพเพื่อจัดระบบและวิธีการปฏิบัติงาน ดำเนินการ/สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
    ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 วิทยาเขตฯ ได้ดำเนินการในเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สถาบันฯ กำหนดอย่างจริงจัง ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 มีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการประกันคุณภาพเป็นการเฉพาะ จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ จัดทำดัชนีบ่งชี้คุณภาพในงานด้านต่างๆ ระดับสถาบันฯ กำหนดให้หน่วยงานภายในมีการตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อประสานงานกับคณะกรรมการระดับสถาบันฯ และกำหนดให้หน่วยงานมีการรายงาน ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพให้ทราบในเวลาที่กำหนด โดยมีสำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นหน่วยงานกลางในการนำระบบประกันคุณภาพฯ ไปใช้ในทุกหน่วยงานของวิทยาเขตฯและได้ดำเนินการเขียนแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2545 และ 2546 จนแล้วเสร็จ
    ในปีพ.ศ. 2547 วิทยาเขตฯ ได้รับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (สรอ.) ตามกลไก PDCA คือมีการวางแผน (Plan) การสร้างกลไกควบคุมตลอดจนมีการปฏิบัติงาน (Do) มีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน (Check) และการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา (Adjust/Action)
    ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548
    ปีพ.ศ. 2549 มีการจัดเตรียมแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพฯใหม่ ภายใต้โครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยสำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบการบริหารงานเป็นฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์ :    มุ่งมั่น ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ :   
    1.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
    2.พัฒนาระบบและกลไก พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านมาตรฐานของการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง
    3.ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
    4.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
    5.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ :   
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้ และการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ :   
    1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถ มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
    2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการดำเนินการควบคุม การตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
    3.สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทำงาน ที่เป็นเสมือนกลไกที่ทำให้ระบบงานและผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น
    4.จัดหาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจหลัก :        ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีภารกิจหลัก คือ ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพให้มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการประกันคุณภาพเป็นวัฒนธรรมในการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต :   
    การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)