วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ชื่อหน่วยงาน :    ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่ตั้ง :    ชั้น 2 อาคาร 8 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ :
    การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผลมาจากพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
    ในปีพ.ศ. 2542 วิทยาเขตฯ ได้ปรับเปลี่ยนผังการบริหารงาน เป็นฝ่ายต่างๆ โดยการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดฝ่ายวางแผนและพัฒนา โดยมี ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารคุณภาพเพื่อจัดระบบและวิธีการปฏิบัติงาน ดำเนินการ/สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
    ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 วิทยาเขตฯ ได้ดำเนินการในเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สถาบันฯ กำหนดอย่างจริงจัง ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 มีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการประกันคุณภาพเป็นการเฉพาะ จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ จัดทำดัชนีบ่งชี้คุณภาพในงานด้านต่างๆ ระดับสถาบันฯ กำหนดให้หน่วยงานภายในมีการตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อประสานงานกับคณะกรรมการระดับสถาบันฯ และกำหนดให้หน่วยงานมีการรายงาน ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพให้ทราบในเวลาที่กำหนด โดยมีสำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นหน่วยงานกลางในการนำระบบประกันคุณภาพฯ ไปใช้ในทุกหน่วยงานของวิทยาเขตฯและได้ดำเนินการเขียนแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2545 และ 2546 จนแล้วเสร็จ
    ในปีพ.ศ. 2547 วิทยาเขตฯ ได้รับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (สรอ.) ตามกลไก PDCA คือมีการวางแผน (Plan) การสร้างกลไกควบคุมตลอดจนมีการปฏิบัติงาน (Do) มีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน (Check) และการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา (Adjust/Action)
    ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548
    ปีพ.ศ. 2549 มีการจัดเตรียมแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพฯใหม่ ภายใต้โครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยสำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบการบริหารงานเป็นฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์ :    มุ่งมั่น ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ :   
    1.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
    2.พัฒนาระบบและกลไก พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านมาตรฐานของการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง
    3.ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
    4.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
    5.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ :   
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้ และการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ :   
    1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถ มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
    2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการดำเนินการควบคุม การตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
    3.สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทำงาน ที่เป็นเสมือนกลไกที่ทำให้ระบบงานและผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น
    4.จัดหาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจหลัก :        ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีภารกิจหลัก คือ ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพให้มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการประกันคุณภาพเป็นวัฒนธรรมในการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต :   
    การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)