ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร งานประกันคุณภาพและประเมินผล นางชุดาภัค เดชพันธ์
 รองผู้อำนวยการงานประกันคุณภาพและประเมินผล


 นางสาวมนต์ธิณี ดุลย์เภรี
 หัวหน้า งานประกันคุณภาพและประเมินผล (นักวิชาการศึกษา)


 นายนิกร ศรีนวล
 หัวหน้า แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา (นักวิชาการศึกษา)


 นางสาวสกุณา  อนุเวช 
 บุคลากรแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา (นักวิชาการศึกษา)

 นายทวีรัตน์  แดงงาม
 หัวหน้า แผนกงานระบบบริหารคุณภาพ (นักวิชาการศึกษา)


 นางสาวศิริพร  ปภาวดีกิตติพร
 บุคลากร แผนกงานระบบบริหารคุณภาพ (นักวิชาการศึกษา)


 นางสาวตรีทิพย์  บ่อไทย 
 บุคลากร แผนกงานระบบบริหารคุณภาพ (นักวิชาการศึกษา)


 หัวหน้า แผนกงานประเมินผล
 (นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ)


 บุคลากรแผนกงานประเมินผล
 นักวิชาการศึกษา