งานการจัดการความรู้

การจัดกาารความรู้ (Knowledge Management : KM)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ระดับมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2559

 

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

 

 

ปีการศึกษา 2556

  • รายงานผลการจัดการความรู้ ตามประกาศนโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2556

  • เล่มรายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ "การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

  • ขอเชิญส่งโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) "การบูรณาการการจัดการความรู้ สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา" 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   ดาวน์โหลดเอกสาร (PDF)

 ปีการศึกษา 2555

 • ขอเชิญส่งโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) "การบูรณาการการจัดการความรู้ สู่ประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา"

  ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf) - ส่วนนำ

  - รายละเอียดโครงการ