งานกิจกรรม 5ส และ 7ส

แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
01 - การบริหารกิจกรรม 5ส 02 - ห้องเรียน 03 - ห้องปฏิบัติการ
04 - โรงฝึกงาน 05 - ฟาร์มพืช-สัตว์-ประมง 06 - ห้องพักอาจารย์
07 - ห้องสำนักงาน 08 - วัสดุ 09 - มุมกาแฟ-อาหารว่าง-โต๊ะอาหาร
10 - ห้องประชุม 11 - ห้องน้ำ-ห้องสุขา 12 - ห้องพยาบาล
13 - ห้องเอกสารการพิมพ์ 14 - ยานพาหนะ 15 - ห้องสมุด - ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
16 - โรงอาหาร 17 - สภาพแวดล้อม 18 - แบบสรุปข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
19 - แบบสรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 20 - แบบสรุปคะแนนจากการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  

 

แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
01 - การบริหารกิจกรรม 5ส 02 - ห้องเรียน 03 - ห้องปฏิบัติการ
04 - โรงฝึกงาน 05 - ฟาร์มพืช-สัตว์-ประมง 06 - ห้องพักอาจารย์
07 - ห้องสำนักงาน 08 - วัสดุ 09 - มุมกาแฟ-อาหารว่าง-โต๊ะอาหาร
10 - ห้องประชุม 11 - ห้องน้ำ-ห้องสุขา 12 - ห้องพยาบาล
13 - ห้องเอกสารการพิมพ์ 14 - ยานพาหนะ 15 - ห้องสมุด - ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
16 - โรงอาหาร 17 - สภาพแวดล้อม 18 - แบบสรุปข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
19 - แบบสรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 20 - แบบสรุปคะแนนจากการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  

 

      • แบบฟอร์ม การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1/2557 ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
01 - การบริหารกิจกรรม 5ส 02 - ห้องเรียน 03 - ห้องปฏิบัติการ
04 - โรงฝึกงาน 05 - ฟาร์มพืช-สัตว์-ประมง 06 - ห้องพักอาจารย์
07 - ห้องสำนักงาน 08 - วัสดุ 09 - มุมกาแฟ-อาหารว่าง-โต๊ะอาหาร
10 - ห้องประชุม 11 - ห้องน้ำ-ห้องสุขา 12 - ห้องพยาบาล
13 - ห้องเอกสารการพิมพ์ 14 - ยานพาหนะ 15 - ห้องสมุด - ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
16 - โรงอาหาร 17 - สภาพแวดล้อม