ประชาสัมพันธ์

คลิ๊ก..บันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

งานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO)

งานกิจกรรม 5ส และ 7ส